ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО"

субота, 30 липня 2016 р.Корекційна навчально-виховна робота є системою спеціальних психолого-педагогічних, соціокультурних і лікувальних заходів, спря­мованих на подолання або ослаблення недоліків психофізичного роз­витку дітей з обмеженими можливостями, повідомлення їм доступних знань, розвиток умінь і навичок, формування їх особистості в цілому. 
Суть корекційної освіти полягає у розвитку психофізичних фун­кцій дитини і збагаченні її практичного досвіду разом з подоланням або ослабленням, згладжуванням порушень психіки, що є у неї. Освітній корекційний процес передбачає:
1. Корекційне навчання - спеціальним чином організована взаємо­дія педагога з дітьми з обмеженими можливостями, що забезпечує засвоєння знань і умінь, подолання недоліків розумового і фізичного розвитку, вдосконалення психічних і фізичних функцій.
2. Корекційне виховання - це формування якостей особистості засо­бами пізнавальної, трудової, естетичної діяльності, що дозволяє їй адаптуватися в соціальному середовищі.
Корекційна освіта може здійснюватися як в умовах спеціального навчального закладу, так і в умовах інклюзії.